Profil studenta

Gymnázium

Studijní obor, který připravuje žáky ke studiu všech typů vysokých škol a univerzit. Absolventi budou mít široké všeobecné vzdělání.

Absolvent gymnázia:

  • je člověk se všeobecným vzděláním, který má jasně vyprofilovaný hlubší zájem o konkrétní obor, jemuž se po studiu gymnázia bude věnovat.
  • ovládá minimálně jeden cizí jazyk slovem i písmem a další jazyk ovládá na výborné komunikativní úrovni.
  • má vytvořené dobré studijní návyky. Umí používat různé zdroje informací, vyhodnocovat je a zpracovávat pro další potřebu. Při zpracovávání těchto informací aktivně používá výpočetní techniku, používá textové editory, tabulkové editory a prezentace jako výsledek své práce.
  • akceptuje hodnoty občanské společnosti, přijatelným způsobem prosazuje svá práva a plní své povinnosti.
  • uvědomuje si hodnoty zdravého způsobu života s důrazem na správnou výživu, sport a ochranu zdraví.
  • je zodpovědný vůči životnímu prostředí s ohledem na udržitelný rozvoj
  • uvědomuje si své přednosti, kvality, ale i rezervy a hranice, odpovědně se rozhoduje o své další profesní orientaci a uchází se o další studium na odpovídající vysoké škole v ČR i v zahraničí.
  • se vyjadřuje věcně, správně, srozumitelně a přesně v mateřském jazyce; mluví bez zábran na veřejnosti, otevřeně vyjadřuje své postoje a pocity, argumentuje a obhajuje svůj vlastní názor.
  • chápe vzdělání jako majetek, který mu nemůže být zcizen nebo jinak znehodnocen.
  • v míře odpovídající svým schopnostem disponuje všemi klíčovými kompetencemi popsanými v oddíle Výchovné a vzdělávací strategie platného školního vzdělávacího programu

Obchodní akademie

Středoškolsky vzdělaný pracovník s velmi dobrým všeobecným i odborným vzděláním pro výkon obchodně-podnikatelských, finančních, bankovních a jiných odborných funkcí.