Plán práce výchovného poradce

Školní rok 2019/2020

Srpen

 • Příprava školního roku (spolupráce s budoucími třídními, ZŠ, PPP, SPC)
 • Úspěšnost absolventů (hodnocení)

Září

 • Podchycení žáků se spec. poruchami učení a handicapovaných žáků u nastupujících ročníků
 • Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory
 • Založení karet problémových žáků
 • Adaptační kurzy 1. ročníku OA a prezentace na schůzkách rodičů
 • Přednáška ve všech 1. ročnících „Jak studovat na střední škole?“
 • Aktualizace informací pro žáky 4. ročníků (web školy, nástěnky)
 • Informativní setkání s novými studenty

Říjen

 • Informační materiál o studiu na G a OA na burzu středních škol
 • Podchycení a sledování problémových žáků
 • Průběžná spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Chebu a SPC M. Lázně
 • Přednáška o studiu na VŠ ve všech maturitních ročnících

Listopad

 • Pokračování v systémové práci se studenty vyššího gymnázia
 • Individuální práce se žáky
 • Příprava Dne otevřených dveří

Prosinec

 • Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • Individuální práce se žáky a jejich rodiči
 • Přednáška o studiu na VŠ, test obecných studijních předpokladů SCIO

Leden

 • Zhodnocení výsledků nových ročníků – spolupráce s třídními učiteli, jednotlivými vyučujícími, klima ve třídách, diagnostika problémových žáků, kontakt s poradnou, rodiči.
 • Zvyšování sociální kompetence – spolupráce studentů vyšších ročníků
 • Vyhodnocení IVP

Únor

 • Maturitní ročníky – informace o vyplnění přihlášky ke studiu, dny otevřených dveří na jednotlivých VŠ
 • Kontrola přihlášek maturantů ke studiu
 • Tisk katalogových listů
 • Vyhodnocení studijních výsledků za 1. pololetí
 • Individuální konzultace s rodiči a žáky

Březen

 • Individuální konzultace s rodiči a žáky
 • Informace o studiu na vyšších odborných školách

Duben

 • Schůzky SRPDŠ – informace o studijních výsledcích žáků, spolupráce s rodiči.
 • Podchycení žáků vyžadujících individuální přístup
 • Individuální konzultace s rodiči a žáky
 • Průběžné hodnocení studijních výsledků

Květen

 • Zhodnocení průběhu studia maturitních ročníků
 • Případné konzultace s vedením školy
 • Individuální konzultace s rodiči a žáky
 • Kontrola přihlášek ke studiu na VOŠ a JŠ

Červen

 • Hodnocení školního roku – otevřená komunikace
 • Vyhodnocení prvního školního roku žáků 1. r.
 • Vyhodnocení IVP a PLPP

Dle potřeby výchovné komise

Červenec – Srpen

 • Sledování úspěšnosti absolventů při přijímacím řízení na VŠ, VOŠ, JŠ

*  

Září 2019 Mgr. Ivana Hlaváčová, výchovná poradkyně VG a OA M. Lázně

Vložil hlavacova, 29. Září 2009 - 19:55